ประกาศโรงเรียนโยธินบูรณะ

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ
แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
แผนผังอาคารและห้องสอบ