โรงเรียนโยธินบูรณะ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ
ปีการศึกษา 2565

การเรียกนักเรียนลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัวเพิ่มเติมครั้งที่ 3 n
i การเรียกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไปนอกเขตพื้นที่บริการ ลำดับสำรอง
รายงานตัวและมอบตัวเพิ่มเติมครั้งที่ 3
i การเรียกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในพื้นที่บริการ ลำดับสำรอง
รายงานตัวและมอบตัวเพิ่มเติมครั้งที่ 3
i การเรียกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ลำดับสำรอง รายงานตัวและมอบตัวเพิ่มเติมครั้งที่ 3
i ดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัวและแบบฟอร์มชำระเงินบำรุงการศึกษา
สำหรับผู้มีรายชื่อรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนลำดับสำรองเพิ่มเติมครั้งที่ 3
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินบำรุงการศึกษา และเอกสารการมอบตัวจากระบบการรับรายงานตัว
กรอกข้อมูลเพื่อยื่นในวันมอบตัว
การเรียกนักเรียนลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัวเพิ่มเติมครั้งที่ 2
i การเรียกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไปนอกเขตพื้นที่บริการ ลำดับสำรอง
รายงานตัวและมอบตัวเพิ่มเติมครั้งที่ 2
i การเรียกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในพื้นที่บริการ ลำดับสำรอง
รายงานตัวและมอบตัวเพิ่มเติมครั้งที่ 2
i การเรียกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ลำดับสำรอง รายงานตัวและมอบตัวเพิ่มเติมครั้งที่ 2
การเรียกนักเรียนลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัวเพิ่มเติมครั้งที่ 1
i การเรียกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไปนอกเขตพื้นที่บริการ ลำดับสำรอง
รายงานตัวและมอบตัวเพิ่มเติมครั้งที่ 1
i การเรียกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในพื้นที่บริการ ลำดับสำรอง
รายงานตัวและมอบตัวเพิ่มเติมครั้งที่ 1
i การเรียกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ลำดับสำรอง รายงานตัวและมอบตัวเพิ่มเติมครั้งที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
i รายชื่อนักเรียนลำดับสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกแผนการเรียน
กรณีมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์หรือไม่มาดำเนินการมอบตัว ทางโรงเรียนจะดำเนินการเรียกนักเรียนลำดับสำรองตามลำดับ โดยสามารถติดตามประกาศได้ทางเว็บไซต์ของทางโรงเรียนโยธินบูรณะ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทนักเรียนทั่วไปนอกเขตพื้นที่บริการ
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
นักเรียนความสามารถพิเศษ
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ
แนวทางการยื่นขอจัดสรรที่เรียน
i แนวทางการยื่นขอจัดสรรที่เรียนกรณีสอบคัดเลือกไม่ได้หรือยังไม่มีที่เรียน
หมายเหตุ
กรณีมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์หรือไม่มาดำเนินการมอบตัว ทางโรงเรียนจะดำเนินการเรียกนักเรียนลำดับสำรองตามลำดับ โดยสามารถติดตามประกาศได้ทางเว็บไซต์ของทางโรงเรียนโยธินบูรณะ