โรงเรียนโยธินบูรณะ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
ปีการศึกษา 2562

i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการฯภาคภาษาอังกฤษ (EP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศเพิ่มเติมวันที่ 10 เมษายน 2562
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการฯภาคภาษาอังกฤษ (EP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มเติม
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการฯภาคภาษาอังกฤษ (EP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มเติม
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SMP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มเติม
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SMP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มเติม
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการฯภาคภาษาอังกฤษ (EP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
i นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการฯภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
i รายชื่อนักเรียนเรียงตามคะแนนการสอบคัดเลือก โครงการฯภาคภาษาอังกฤษ (EP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการนานาชาติ (International Programme) ระดับชั้น Year 8
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SMP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
i รายชื่อนักเรียนเรียงตามคะแนนการสอบคัดเลือก โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการฯภาคภาษาอังกฤษ (EP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
i รายชื่อนักเรียนเรียงตามคะแนนการสอบคัดเลือก โครงการฯภาคภาษาอังกฤษ (EP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
i รายชื่อนักเรียนเรียงตามคะแนนการสอบคัดเลือก โครงการฯภาคภาษาอังกฤษ (EP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการนานาชาติ (International Programme) ระดับชั้น Year 11
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SMP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
i รายชื่อนักเรียนเรียงตามคะแนนการสอบคัดเลือก โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4