คุณครูสุธิมา สร้อยสิงห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
   
 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
รายงานการวิจัยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วันที่เผยแพร่ : 24/07/2560