โรงเรียนโยธินบูรณะ
ประกาศห้องเรียน ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องเรียนปีการศึกษา 2563
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และห้องเรียนภาคปกติ

A รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
A รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
A รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
A รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
A รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
A รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6