โรงเรียนโยธินบูรณะ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
ปีการศึกษา 2564

ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวที่โรงเรียนโยธินบูรณะในวันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.
โครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ (English Program :: EP)
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ (EP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ (EP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการนานาชาติ (International Programme :: IP)
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการนานาชาติ (International Programme) ระดับชั้น Year 8
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SMP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SMP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4