โรงเรียนโยธินบูรณะ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
i การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนลำดับสำรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒
i การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนลำดับสำรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทนักเรียนทั่วไป
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
i รายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบเรียงตามลำดับคะแนนการสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประเภทนักเรียนทั่วไป
i รายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบเรียงตามลำดับคะแนนการสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
i ดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัวสำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
i การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนลำดับสำรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒
i การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนลำดับสำรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
i รายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบเรียงตามลำดับคะแนนการสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
i ดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัวสำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔