โรงเรียนโยธินบูรณะ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
ปีการศึกษา 2563
โครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ (English Program :: EP)
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ (EP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
i นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
i รายชื่อนักเรียนเรียงตามคะแนนการสอบคัดเลือก โครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ (EP)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ (EP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
i รายชื่อนักเรียนเรียงตามคะแนนการสอบคัดเลือก โครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ (EP)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการนานาชาติ (International Programme :: IP)
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการนานาชาติ (International Programme) ระดับชั้น Year 8
i รายชื่อนักเรียนเรียงตามคะแนนการสอบคัดเลือก โครงการนานาชาติ (International Programme) ระดับชั้น Year 8
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการนานาชาติ (International Programme) ระดับชั้น Year 11
i รายชื่อนักเรียนเรียงตามคะแนนการสอบคัดเลือก โครงการนานาชาติ (International Programme) ระดับชั้น Year 11
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SMP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
i รายชื่อนักเรียนเรียงตามคะแนนการสอบคัดเลือก โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SMP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
i รายชื่อนักเรียนเรียงตามคะแนนการสอบคัดเลือก โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4