โรงเรียนโยธินบูรณะ
ตารางเรียน


ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

i2 ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
i2 ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
i2 ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
i2 ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
i2 ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
i2 ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6