โรงเรียนโยธินบูรณะ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ
ปีการศึกษา ๒๕๖๔

การเรียกนักเรียนลำดับสำรองเพิ่มเติมรอบที่ ๒
i การเรียกนักเรียนลำดับสำรอง รายงานตัวและมอบตัว (เพิ่มเติมรอบที่ ๒)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
i การเรียกนักเรียนลำดับสำรอง รายงานตัวและมอบตัว (เพิ่มเติมรอบที่ ๒)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
การเรียกนักเรียนลำดับสำรองเพิ่มเติมรอบที่ ๑
i การเรียกนักเรียนลำดับสำรอง รายงานตัวและมอบตัว (เพิ่มเติมรอบที่ ๑)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
i การเรียกนักเรียนลำดับสำรอง รายงานตัวและมอบตัว (เพิ่มเติมรอบที่ ๑)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-สังคมศึกษา
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ทั่วไป
i ดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัวสำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดาวน์โหลดเอกสารและกรอกข้อมูลเพื่อยื่นในวันรายงานตัวและมอบตัว
i แผนผังการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประเภทนักเรียนทั่วไปนอกเขตพื้นที่บริการ
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
i ดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัวสำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดาวน์โหลดเอกสารและกรอกข้อมูลเพื่อยื่นในวันรายงานตัวและมอบตัว
i แผนผังการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
i โรงเรียนโยธินบูรณะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ขอแจ้งนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ที่เป็นลำดับสำรอง สามารถดำเนินการแจ้งคำร้องขอจัดสรรที่เรียนในโรงเรียนที่ยังว่างและสามารถรับได้ ระหว่างวันที่ 24 - 27 พ.ค. 2564 ผ่านทางระบบรับคำร้องจัดสรรที่เรียน https://admission.sesao1.go.th/ และสามารถติดตามประกาศผลการจัดสรรที่เรียนในวันที่ 28 พ.ค. 2564 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน และทาง https://www.sesao1.go.th/