นายปวิชญา เนียมคำ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางศิริมา จงสมจิตต์ นายชูชาติ สมัย ว่าที่ ร.ต.ประยุทธ กองวุฒิ นางสาวณัฐนิชา อิ่มเสมอ
นายณัฐวุฒิ มังกรกิ่ง นางสาวณิชชา อุทัยวัฒนะ นางสาวพรวิภา นาคสกุล ว่าที่ ร.ต.ณพล ดำรงธนชัย
 
นายอิทธิเดชน์ เก้านพรัตน์ นางสาวภัทรริญญา พรมผอง นายอวิรุทธิ์ พรจะโป๊ะ  
copyright © 2017 computer yothinburana school