นายปวิชญา เนียมคำ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายชูชาติ สมัย นางสาวณิชชา อุทัยวัฒนะ ว่าที่ ร.ต.ประยุทธ กองวุฒิ นางสาวณัฐนิชา อิ่มเสมอ
นายณัฐวุฒิ มังกรกิ่ง นางสาวพรวิภา นาคสกุล นายอิทธิเดชน์ เก้านพรัตน์ นางสาวภัทรริญญา พรมผอง
 
นางสาวปิ่นมณี สมชัย นายมนพ จักษา นายอวิรุทธิ์ พรจะโป๊ะ  
copyright © 2017 computer yothinburana school