นางนันทพร ภิรมย์แทน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางรุ่งรวี วิริยากุล นางเบ็ญจมาศ วิจิตร นางสุจิตรา ศิรประภาพงศ์ นางนงลักษณ์ ชื่นชู
นางสาวดวงใจ คุณะจันทร์ นางพิริยา สมวรรณ นางพัชรินทร์ ลีละศาสตร์ นางประทิ่น ปานทอง
นางสาวบุษยารัตน์ สืบยุบล นางอำไพวรรณ พิบูลย์สวัสดิ์ นางอนงคณา รุเทียนชัย นางสาวอุทุมพร ชื่นวิญญา
นางกัญญาพัชร จันทร์เสนา นางหทัยทิพย์ ศรุติสุต นายคณิต ชนกศรีธรกีรติ นางสาวปาลญา สุวาส
นายพงษ์ธร วชิระปราการพงษ์ นางสาวสไบทิพย์ เพชรพันธ์ นายปิยปราชญ์ โชติวรเวชฎฐ์ นางสาวนุชนาถ นุชมี
   
นายดนุภัทร หงษา นางสาวชลดา สว่างจิต    
copyright © 2017 computer yothinburana school