นายจิรัฏฐ์ พรหมมิ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นายยุทธศักดิ์ สว่างสมุทรชัย นางสาวมนัสสุดา คบทองหลาง นางนริศรา มาลาธร นายนรินทร์ ศรีสร้อย
ว่าที่ ร.ต.หญิงเอมอร คงลำพันธุ์ นางสาวอัญชลี รักพงษ์ นายกิตติชัย บุตรหงษ์ นางสาวจันทร์เพ็ญ หาญจิระขจร
นางสาวตรีรินทร์ โรจน์หิรัญไกร นางสาวจารุวรรณ ทิพาศรี นายไกรสร ฝั้นเฟย นางสาวสิริกร สิมะแสงยาภรณ์
นายศรยุทธิ์ จันสม นายจิรกิตติ์ ชัยศรี นางสาวณัฐชา รัญดร นางสาวมณีนุช จิรแพศยสุข
นางสาวศิริรัตน์ เลาหสกุล นางสาววิลาสินี ทวีผดุง นางสาวชลธิชา ตั้งพงศ์เสถียร นางสาวประภากร กรรเจียกพงษ์
   
ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิวิมล จันทร์สว่าง นายนิวัฒน์ ภูมิพะนา
       
copyright © 2017 computer yothinburana school