นายธีรพิชญ์ โลกคำลือ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสิตาวีร์ มหาอริยทิพย์ นางสาวสุวรรณีย์ บุญบูชาไชย นางสาวกนกพร ศรีธนาอุทัยกร นางอรทัย ธิรามนตร์
นางสาวจินรีย์ ตอทองหลาง นางสาวกนกวรรณ คงมี นายวาสน์ สุวรรณเวช นางสาวบุษยมาศ โชติกประคัลภ์
นางสาวรวิวรรณ หารต๊ะ นางสาวปานทิพย์ ยิ้มปรางค์ นางสาวรัตนาภรณ์ ช่วงสูงเนิน นางศิริพร วิเศษรัตน์
นายสุนทร พวงเขียว นางสาวสุภาพร ยุบลโชติ นางสาวภัทรา กุระอิ่ม นายธนวัฒน์ พรามนาค
       
       
copyright © 2017 computer yothinburana school