นายอัณพัฒน์ เตชัสธนโภคิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายศาทร ว่องดี นายคณิต ชนกศรีธรกีรติ นางสาวปัทมาพร พันธุ์ชัย นายวันเสาร์ ส่งศิริ
นางสาวยุพา ปลีผลา นางอภิญญา เชื้อปาน นางสาวนิภากรณ์ เกิดอ้น นายสันติราช จอมใจ
นางสาวสุธิมา สร้อยสิงห์ นางสาวพิชญา สัตยาทร นางสาวอนงค์รัตน์ แก้วบำรุง นางจริญญา ปราบนอก
นายกิตติคุณ วรวิทยกิจ นายอรรถพล พลอยมีค่า นางสาวไพฑูรย์ กุมภาพันธ์ นางสาวธีว์วรา ชื่นธีรพงศ์
นายปกรณ์ ไตรโชคกุล นางจันทิมา ศาสตร์กลาง นางสาวไพลิน สร้อยจิต นางสาวกันตินันท์ ยอดบุญเรือง
นางสาวนราวดี เกตุน้ำเที่ยง นางสาวเพชรัตน์ คงคล้าย นางสาวขวัญฤดี จันทคาร นางสุดารัตน์ กิติจันทโรภาส
     
นายปัณณวิชญ์ ศรีคณาภิรักษ์กุล      
นายคณิต ชนกศรีธรกีรติ
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

นางเบ็ญจมาศ วิจิตร นางสาวอุทมพร ชื่นวิญญา นางสาวปาลญา สุวาส นางสาวนุชนาถ นุชมี
   
   

 

copyright © 2017 computer yothinburana school