นางสาวธนพร สินธุมงคลชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางกันยากร ทัดภูธร นางสาวปัทมาพร พันธุ์ชัย นายวันเสาร์ ส่งศิริ นางสาวนุชนารถ กตัญญสูตร
นางสาวยุพา ปลีผลา นางอภิญญา เชื้อปาน นางสาวสมถวิล ต้นทอง นางสาวนิภากรณ์ เกิดอ้น
นายสันติราช จอมใจ นายศาทร ว่องดี นางสาวสุธิมา สร้อยสิงห์ นางสาวพิชญา กิตติฉัตรกุล
นางสาวบังอร กรรเจียก นางสาวอนงค์รัตน์ แก้วบำรุง นางสาวจริญญา เดือนแจ้งรัมย์ นายกิตติคุณ วรวิทยกิจ
นายอรรถพล พลอยมีค่า นางสาวไพฑูรย์ กุมภาพันธ์ นายอัณพัฒน์ เตชัสธนโภคิน นางสาวธีร์วรา ชื่นธีรพงศ์
นายปกรณ์ ไตรโชคสกุล นางจันทิมา ศาสตร์กลาง นางสาวไพลิน สร้อยจิต นางสาวกันตินันท์ ยอดบุญเรือง
     
นางสาวนราวดี เกตุน้ำเที่ยง      
นางเบ็ญจมาศ วิจิตร
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์
นางสาวอุทุมพร ชื่นวิญญา นายคณิต ชนกศรีธรกีรติ นางสาวปาลญา สุวาส นายพงษ์ธร วชิระปราการพงษ์
นางสาวสไบทิพย์ เพชรพันธ์ นางสาวนุชนาถ นุชมี

 

copyright © 2017 computer yothinburana school