นางฤชามน อัครภัทรนิธิ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ว่าที่ร้อยตรีภาสชัย แถบกำปัง นายสรนันท์ เวียงคำ นางนพดล ยอดประเสริฐ นายอภิชัย ปาละวงศ์
นายชาญณรงค์ บัวแย้มแสง นางสาวลลิตา งามเพริดพริ้ง นางสาวพรพิมล จิตนอก นางสาวพรชนิตว์ เรืองบุตร
นางสาวญาณิกา คงเกลี้ยง นายณัฐวุฒิ เขตผดุง นายจารุพงศ์ ราษฎร์อาศัย นายโอภาศ ชาญนอก
นางสาวนุชนาถ ชุมภูทอง นายพิศณุ เจริญสุข นายธนากร อ่อนสำลี นายอนุวัตร บุญเพิ่ม
นางสาวปิยนุช มงคล นายจักรกฤษ เทพประเสริฐ นางสาวสุปรียา แหละปานแก้ว นางสาวณัฐพร จตุรัส
   
นางสาวชมพู่ ทองรุ่ง นางสาวปุณณมา บุญเบญญา    

copyright © 2017 computer yothinburana school