นางสาวลลิตา งามเพริดพริ้ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายณัฐวุฒิ เขตผดุง นายธนากร อ่อนสำลี นางฤชามน อัครภัทรนิธิ นางนพดล ยอดประเสริฐ
นายอภิชัย ปาละวงศ์ นายชาญณรงค์ บัวแย้มแสง ว่าที่ร้อยตรีภาสชัย แถบกำปัง นางสาวพรพิมล จิตนอก
นางสาวพรชนิตว์ เรืองบุตร นางสาวญาณิกา คงเกลี้ยง นายจารุพงศ์ ราษฎร์อาศัย นายโอภาศ ชาญนอก
นางสาวนุชนาถ ชุมภูทอง นายพิศณุ เจริญสุข นายอนุวัตร บุญเพิ่ม นางสาวปิยนุช มงคล
นายจักรกฤษ เทพประเสริฐ นางสาวสุปรียา แหละปานแก้ว นางสาวณัฐพร จตุรัส นายวิษณุ ลือพงศ์พาณิชย์
     
นายธนวันต์ รามศิลป์ นางพิชญาภัค เทพประเสริฐ

copyright © 2017 computer yothinburana school