Yothinburana School
  โรงเรียนโยธินบูรณะ

ระบบตรวจสอบวุฒิการศึกษา

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทางโรงเรียนโยธินบูรณะจึงจัดทำช่องทางการส่งเอกสารสำหรับการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินทาง จึงขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์จะตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ให้ส่งเอกสารผ่านทาง Google Forms หรือส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ที่

โรงเรียนโยธินบูรณะ (งานวัดและประเมินผล)
1313 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800
โทร. 0-2118-9578


หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยโปรดติดต่องานวัดและประเมินผล โทร. 0-2020-5791 ต่อ 301
(เวลา 09.00- 15.00 น.)