โรงเรียนโยธินบูรณะ
ผู้อำนวยการณรงค์ คงสมปราชญ์
กล่าวต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564