Yothinburana School
  โรงเรียนโยธินบูรณะ

ผลการลงทะเบียนวิชาเลือกศักยภาพ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ข้อมูลการลงทะเบียน ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565

Aระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Aระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Aระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Aระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5