เกี่ยวกับโรงเรียน

   
  
 
เครื่องหมายประจำโรงเรียน
   
คบเพลิง :
แสวงสว่างในโลกกมายถึงควาามรุ่งโรนน์แห่งปัญญา สอดคล้องกับคติธรรม
ประจำโรงเรียนว่า ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
กงจักร :
รูปกงจักรเกี่ยวกับคบเพลิง หมายถึงการก้าวไปข้างหน้า โดยอาศัยปัญญาเป็นเครื่อง
นำทาง และพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรค์ทั้งบวงให้สินไป
กนกลายไทย :
ล้อมรอบคบเพลิง กรจักรอักษรย่อ ย.บ. และคติธรรมของโรงเรียนนั้นหมายถึง
ลูกโยธินบูรณะทุกคนจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมในขอบเขตของขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย
 
คติธรรมประจำโรงเรียน :
ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
คำขวัญประจำโรงเรียน :
เรียนเด่น เล่นดี สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
สีประจำโรงเรียน :
สีชมพู และ สีน้ำเงิน
 
 
สีชมพู หมายถึง ความร่าเริง แจ่มใส่ ความรัก ความสามัคคี และเสียสละ
 
สีน้ำเงิน หมายถึง ความมีเกียรติ มีศักดิ์ มีวินัย และคุณธรรม