ความเป็นมา
       จากบันทึกคำบอกเล่าของ คุณครูภักดิ์ ฉวีสุข อดีตครูใหญ่โรงเรียนมัธยมวัดสะพานสูง “อนุวัฒน์ศึกษาคาร”ได้กล่าวถึง
ประวัติการสร้างไว้ดังนี้ เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2460 รองหัวหมื่นพระอนุวัฒน์ราชนิยม (ฮง เตชะวณิช)ได้มีจิตศรัทธาสร้าง
สถานศึกษาขึ้นที่วัดสะพานสูง บางซื่อ และเมื่อสร้างเสร็จในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2460 จึงได้กราบบังคมทูลพระกรุณาพระราชทาน
นามว่า “โรงเรียนอนุวัฒน์ศึกษาคาร”
      จากนั้นรองหัวหมื่นพระอนุวัฒน์ราชนิยม (ฮง เตชะวณิช) ได้กราบบังคมทูลอัญเชิญ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียน ในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2461ต่อมาชุมชนเริ่มขยายตัวขึ้น ความหนา
แน่นของประชากรในท้องที่บางซื่อมีมากขึ้นโรงเรียนเดิมเริ่มคับแคบ ไม่เหมาะสมที่จะขยายเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ได้
       ที่ดินหลังกรมทหารสื่อสาร กองพันที่ 2
       ที่ดินริมกองทหารสื่อสาร กองพันที่ 1 ด้านเหนือ
       ที่ดินระหว่างถนนสะพานแก้ว (ถนนสามเสนผ่านหน้าโรงเรียนปัจจุบัน) กับโรงเลื่อยล่ำซำ (โรงเลื่อยไม้ไทยปัจจุบัน)
        ตรงข้ามกรมทหารม้ารักษาพระองค์

        ในที่สุดกระทรวงกลาโหมได้อนุญาตให้กระทรวงธรรมการได้รับมอบที่ดิน    จำนวน  9  ไร่เศษ จากกระทรวงกลาโหม
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2479 ต่อมาเจ้าหน้าที่กระทรวงธรรมการเสนอว่า ที่ดินแปลงนี้กว้างขวาง และตั้งอยู่ในทำเลระหว่างกลาง
จากโรงเรียนมัธยมวัดสะพานสูงกับโรงเรียนวัดจันทรสโมสรเห็นควรย้ายนักเรียนทั้งสองแห่งมารวมกัน และเปิดสอนถึงชั้นมัธยม
ปีที่ 6  ซึ่งต่อมาได้ขยายชั้นเรียนออกไปถึงมัธยมบริบูรณ์

          นักเรียนโรงเรียนมัธยมโยธินบูรณะในปีแรกที่เปิดเรียนเป็นนักเรียนชายล้วนจำนวนนักเรียน 516 คน, ครู 22 คน,18 ห้อง
เรียนเปิดสอนระดับประถมปีที่ 2 ถึงมัธยมปีที่ 6ด้วยเหตุที่ย้ายนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมวัดสะพานสูง และโรงเรียนวัดจันทรสโมสร
มาเรียนรวมกัน ซึ่งได้อาศัยที่ดินของกระทรวงกลาโหม และตั้งอยู่ระหว่างกลางของกรมทหารหลายหน่วยงาน อีกทั้งโรงเรียน และ
ชุมชนในเขตทหาร ได้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตั้งแต่นั้นมา พร้อมกันนี้จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนแห่งนี้ใหม่ว่า
“โรงเรียนมัธยมโยธินบูรณะ”ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนโยธินบูรณะ” สืบมาจนถึงปัจจุบันและได้แต่งตั้งคุณครูภักดิ์ ฉวีสุข
อดีตครูใหญ่โรงเรียนมัธยมวัดสะพานสูงเป็นอาจารย์ใหญ่ และคุณครูเปลื่อง สุเสวี อดีตครูใหญ่โรงเรียนวัดจันทรสโมสรเป็นครู
ผู้ปกครอง


โรงเรียนโยธินบูรณะในปัจจุบัน :"มุ่งมั่นจัดระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สู่คูณภาพมาตรฐานสากล
ปัจจุบันโรงเรียนโยธินบูรณะเป็นโรงเรียนสหศึกษามีนักเรียนทั้งชาย และหญิงทุกระดับชั้น โดยเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6