วิสัยทัศน์ (Vision)
  "มุ่งสู่สากล ดำรงตนอย่างไทย มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 
พันธกิจ (Mission)
  1.พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสู่ระดับสากลสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
  2.ส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
  3.เสริมสร้างและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม วิถีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทยและมีความพอเพียง
  4.พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาลตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
  5.ส่งเสริมบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
  6.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน( Uniqueness )

"โยธิน...ถิ่นคนดี"
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน( Identity )

" คนดีศรีโยธิน"

 

เป้าประสงค์ของโรงเรียน (School Goals)

  1.จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและบูรณาการให้เข้ากับวิถีพุทธ เศรษฐกิจพอเพียง   โดยเน้นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
  2.นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการทัดเทียมมาตรฐานสากล มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
  3.นักเรียนมีคุณลักษณะคุณธรรมนำความรู้บนพื้นฐานความเป็นไทยและวิถีความพอเพียงตามอัตลักษณ์โรงเรียน
  4.สถานศึกษามีระบบการบริหารที่มีคุณภาพตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
  5.บุคลากรในสถานศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างมีคุณภาพ
  6.การมีส่วนร่วมของทุกภาคของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา
กลยุทธ์โรงเรียน (Strategy)
  1.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  2.พัฒนาคุณภาพนักเรียน
  3.จัดการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้บนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
  4.พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาลตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
  5.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  6.การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
 
นโยบายโรงเรียนโยธินบูรณะ ปี 2556
  1.ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาทุกด้าน เพื่อความพร้อมเป็นสถานศึกษาศักยภาพสูง (Premium School)
  2.ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย
  3.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างครบวงจร
  4.ส่งเสริมการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล
  5.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการบูรณาการ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และเพิ่มทักษะการอ่าน ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
  6.พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธและน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
  7.ประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเป็นเลิศทุกด้าน
  8.ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล
  9.ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อติดตามแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  10.บริหารงบประมาณอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับโรงเรียน
ภาพความสำเร็จ ( Success)
   ผู้เรียน : ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อันหมายถึง เป็นคนเก่ง สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความเป็นเลิศทางวิชาการ รักการอ่านและการค้นคว้า เป็นคนดีมีคุณธรรม มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข ตามแนววิถีพุทธ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสืบสานวัฒนธรรมไทยได้อย่างถูกต้อง ภายใต้บริบทของสังคมโลกใหม่ มีศักยภาพและความสามารถระดับสูงในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อสร้างความรู้และนำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์
    ครู : ครูมีการพัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ในการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีทักษะการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน สื่อนวัตกรรม มีการวัดและประเมินผลและสร้างเกณฑ์ประเมินผลอย่างหลากหลายและนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในการจัด การเรียนการสอน
    ผู้บริหาร : ใช้หลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการ มีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ในการพัฒนางานในเชิงรุกเพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
    โรงเรียน : เป็นโรงเรียนชั้นนำที่มีคุณภาพระดับโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard) มีเอกลักษณ์เด่นชัด เป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการฯภาคภาษาอังกฤษ (English Program) และโครงการหลักสูตรนานาชาติ (International Programme) และเป็นต้นแบบโรงเรียนวิถีพุทธ (โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ) และเป็นสถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
    ผู้ปกครองและชุมชน : ศรัทธา เชื่อมั่นในคุณภาพให้การยอมรับ มีความรู้สึกผูกพันและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของโรงเรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ

  1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  2. ซื่อสัตย์สุจริต
  3. มีวินัย
  4. ใฝ่เรียนรู้
  5. อยู่อย่างพอเพียง
  6. มุ่งมั่นในการทำงาน
  7. รักความเป็นไทย
  8. มีจิตสาธารณะ
 
สมรรถนะของผู้เรียน
  1. ความสามารถในการสื่อสาร
  2. ความสามารถในการคิด
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
  4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
  5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี