Head
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบการกรอกใบสมัครออนไลน์ ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนพิเศษ : โครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program)
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา Year 8 และ Year 11 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนพิเศษ : โครงการนานาชาติ (International Programme)
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนพิเศษ : โครงการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ : SMP
การคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม เข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561