คุณครูปัทมาพร พันธุ์ชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
   
 
บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555
บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556