การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564


ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน


เอกสารแนะนำการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียน
ห้องเรียนปกติ

ประกาศโรงเรียนโยธินบูรณะ
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564
ห้องเรียนปกติ

ฉบับแก้ไข

ม.1 นักเรียนทั่วไป
นอกเขตพื้นที่บริการ

ม.1 นักเรียน
ในเขตพื้นที่บริการ

ม.1 ประเภท
ความสามารถพิเศษ

ม.1 ประเภท
เงื่อนไขพิเศษ

ม.4 ประเภท
นักเรียนทั่วไป

ม.4 ประเภท
ความสามารถพิเศษ

ประกาศโรงเรียนโยธินบูรณะ
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564
ประเภทห้องเรียนพิเศษ

EP ม.1

EP ม.4

IP Year 8

IP Year 11

SMP ม.1

SMP ม.4