โรงเรียนโยธินบูรณะ

งานนโยบายและแผนงานโรงเรียน

เอกสารประกอบการดำเนินงานแผนงานโรงเรียน
i2 ตารางแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563
i2 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ประจำการศึกษา 2563
i2 แบบรายงานการใช้งบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2562
i2 รายงานสรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562
i2 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอก ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
i2 ผลการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก ปีการศึกษา 2562
i2 แบบสำรวจเครื่องปริ้นเตอร์/เครื่องถ่ายเอกสาร และความต้องการใช้หมึก