คุณครูปรีดา จุลปาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
   
 
ชุดการเรียนรู้ เพศศึกษา
เล่มที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางเพศ
เล่มที่ 2 เรื่อง อนามัยเจริญพันธุ์
เล่มที่ 3 เรื่อง ความเสมอภาคทางเพศ
เล่มที่ 4 เรื่อง การถูกล่วงละเมิดทางเพศ
เล่มที่ 5 เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 
วันที่เผยแพร่ : 21/11/2560