ลำดับ
รายชื่อคุณครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อผลงาน
1
ครูพีราวุฏฐ์ พิมพ์รอด
วิทยาศาตร์
2
ครูชาญณรงค์ บัวเเย้มเเสง
สังคมศึกษา
3
ครูนภาภาณ์ โล่ห์วัฒนา
คณิตศาสตร์
4
ครูสุวรรณีย์ บุญชาไชย
คณิตศาสตร์
5
ครูสุปราณี ปรีชาเดช
คณิตศาสตร์
6
ครูวันเสาร์ ส่งศิริ
วิทยาศาสตร์
7
ครูอำไพวรรณ มงคลประสิทธิ์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8
ครูอิลองก์อร จารุจิต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9
ครูนงลักษณ์ ชื่นชู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
10
ครูบุญญรัตน์ สีดาฟอง วิทยาศาสตร์  กลไกการรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช
11
ครูพิริยา สมวรรณ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เอกสารประกอบการสอนอิเล็กทรอนิคส์ หน่วยบ้านน่าอยู่
12
ครูกันยากร ทัดภูธร วิทยาศาสตร์  เอกสารประกอบการสอนอิเล็กทรอนิคส์ เรื่องพันธะเคมี
13
ครูปัทมาพร พันธุ์ชัย วิทยาศาสตร์  โครงงานวิทยาศาสตร์
14
ครูยุพา ปลีผลา วิทยาศาสตร์  เอกสารประกอบการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องไฟฟ้าเคมี ม.5