ลำดับ
รายชื่อคุณครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อผลงาน
1
ครูพีราวุฏฐ์ พิมพ์รอด
วิทยาศาตร์
2
ครูชาญณรงค์ บัวเเย้มเเสง
สังคมศึกษา
3
ครูนภาภาณ์ โล่ห์วัฒนา
คณิตศาสตร์
4
ครูสุวรรณีย์ บุญชาไชย
คณิตศาสตร์
5
ครูสุปราณี ปรีชาเดช
คณิตศาสตร์
6
ครูวันเสาร์ ส่งศิริ
วิทยาศาสตร์
7
ครูอำไพวรรณ มงคลประสิทธิ์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8
ครูนงลักษณ์ ชื่นชู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
9
ครูบุญญรัตน์ สีดาฟอง วิทยาศาสตร์  กลไกการรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช
10
ครูพิริยา สมวรรณ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เอกสารประกอบการสอนอิเล็กทรอนิคส์ หน่วยบ้านน่าอยู่
11
ครูกันยากร ทัดภูธร วิทยาศาสตร์  เอกสารประกอบการสอนอิเล็กทรอนิคส์ เรื่องพันธะเคมี
12
ครูปัทมาพร พันธุ์ชัย วิทยาศาสตร์  โครงงานวิทยาศาสตร์
13
ครูยุพา ปลีผลา วิทยาศาสตร์  เอกสารประกอบการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องไฟฟ้าเคมี ม.5