ลำดับ
รายชื่อคุณครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อผลงาน
1
ครูชาญณรงค์ บัวเเย้มเเสง
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2
ครูอัณพัฒน์ เตชัสธนโภคิน
วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
3
ครูชาญณรงค์ บัวเเย้มเเสง
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
4
ครูสุวรรณีย์ บุญชาไชย
คณิตศาสตร์
5
ครูวันเสาร์ ส่งศิริ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
ครูปัทมาพร พันธุ์ชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โครงงานวิทยาศาสตร์
7
ครูยุพา ปลีผลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เอกสารประกอบการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องไฟฟ้าเคมี ม.5
8
ครูสุธิมา สร้อยสิงห์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
9
ครูปรีดา จุลปาน สุขศึกษาและพลศึกษา  ชุดการเรียนรู้เพศศึกษา