โรงเรียนโยธินบูรณะ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
ปีการศึกษา 2565

โครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ (English Program :: EP)
i เรียกนักเรียนลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 n
i เรียกนักเรียนลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 n
i เรียกนักเรียนลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
i เรียกนักเรียนลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
i เรียกนักเรียนลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
i เรียกนักเรียนลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ (EP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ (EP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการนานาชาติ (International Programme :: IP)
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการนานาชาติ (International Programme) ระดับชั้น Year 8
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการนานาชาติ (International Programme) ระดับชั้น Year 11
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)
i เรียกนักเรียนลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 n
i เรียกนักเรียนลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 n
i เรียกนักเรียนลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
i เรียกนักเรียนลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
i เรียกนักเรียนลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SMP)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SMP)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4