โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
เกี่ยวกับโรงเรียน
   
  
 
เครื่องหมายประจำโรงเรียน
   
คบเพลิง :
แสวงสว่างในโลกกมายถึงควาามรุ่งโรนน์แห่งปัญญา สอดคล้องกับคติธรรม
ประจำโรงเรียนว่า ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
กงจักร :
รูปกงจักรเกี่ยวกับคบเพลิง หมายถึงการก้าวไปข้างหน้า โดยอาศัยปัญญาเป็นเครื่อง
นำทาง และพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรค์ทั้งบวงให้สินไป
กนกลายไทย :
ล้อมรอบคบเพลิง กรจักรอักษรย่อ ย.บ. และคติธรรมของโรงเรียนนั้นหมายถึง
ลูกโยธินบูรณะทุกคนจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมในขอบเขตของขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย
 
คติธรรมประจำโรงเรียน :
ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
คำขวัญประจำโรงเรียน :
เรียนเด่น เล่นดี สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
สีประจำโรงเรียน :
สีชมพู และ สีน้ำเงิน
 
 
สีชมพู หมายถึง ความร่าเริง แจ่มใส่ ความรัก ความสามัคคี และเสียสละ
 
สีน้ำเงิน หมายถึง ความมีเกียรติ มีศักดิ์ มีวินัย และคุณธรรม
   
อุดมคติ 10 ประการ :
โรงเรียนมีอุดมคติที่ยึดถือสืบทอดกันต่อมาจนกระทั่งปัจจุบัน 10 ประการ
 
1. ลูกโยธินฯ ต้องมีความสามัคคี เช่นรุ่นพี่
2. ลูกโยธินฯ ต้องมีระเบียบวินัย เช่นรุ่นพี่
3. ลูกโยธินฯ ต้องเสียสละ เช่นรุ่นพี่
4. ลูกโยธินฯ ต้องเคารพ พ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ เช่นรุ่นพี่
5. ลูกโยธินฯ ต้องมีความซื่อสัตย์ เช่นรุ่นพี่
6. ลูกโยธินฯ ต้องขยัน หมั่นเพียร เช่นรุ่นพี่
7. ลูกโยธินฯ ต้องมีความมัธยัสถ์ เช่นรุ่นพี่
8. ลูกโยธินฯ ต้องยกย่องสถาบัน เช่นรุ่นพี่
9. ลูกโยธินฯ ต้องมีความอดทน เช่นรุ่นพี่
10. ลูกโยธินฯ ต้องมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เช่นรุ่นพี่
   
    
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนโยธินบูรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1