โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
 
นายภักดิ์ ฉวีสุข นายเปรื่อง สุเสวี นายเชื้อ สาริมาน นายสนอง สุขสมาน
อาจารย์ใหญ่ คนที่ 1 อาจารย์ใหญ่ คนที่ 2 อาจารย์ใหญ่ คนที่ 3 อาจารย์ใหญ่ คนที่ 4
พ.ศ.2478 - 2479 พ.ศ.2479 - 2487 พ.ศ.2487 - 2491 พ.ศ.2491 - 2495
       
ขุนศิลปการพิศิษฐ์ (ประเสริฐ จุลฤกษ์) นายโปร่ง ส่งแสงเติม นายเจษฎ์ ปรีชานนท์ นายสุวัฒน์ กาญจนวสิต
อาจารย์ใหญ่ คนที่ 5 อาจารย์ใหญ่ คนที่ 6 อาจารย์ใหญ่ คนที่ 7 อาจารย์ใหญ่ คนที่ 8
พ.ศ.2495 - 2498 พ.ศ.2498 - 2501 พ.ศ.2501 - 2507 พ.ศ.2507 - 2510
       
นายจรันต์ เศรษฐบุตร นายสันทัด เมี้ยนกำเนิด นายสุวิต โรจนชีวะ นายถนอม ทัฬหพงศ์
อาจารย์ใหญ่ คนที่ 9 ผู้อำนวยการ คนที่ 10 ผู้อำนวยการ คนที่ 11 ผู้อำนวยการ คนที่ 12
พ.ศ.2510 - 2513 พ.ศ.2513 - 2519 พ.ศ.2519 - 2520 พ.ศ.2520 - 2527
       
นายรังสรรค์ สุนทรนันท นายดุสิต พูนพอน นายสมพงษ์ รุจิรวรรธน์ นายวิรัช พละเดช
ผู้อำนวยการ คนที่ 13 ผู้อำนวยการ คนที่ 14 ผู้อำนวยการ คนที่ 15 ผู้อำนวยการ คนที่ 16
พ.ศ.2527 - 2534 พ.ศ.2534 - 2535 พ.ศ.2535 - 2540 พ.ศ.2540 - 2541
       
นายปรีชา สนแจ้ง นายวิศรุต สนธิชัย นายธำรงค์ แพรนิมิตร นายมานพ นพศิริกุล
ผู้อำนวยการ คนที่ 17 ผู้อำนวยการ คนที่ 18 ผู้อำนวยการ คนที่ 19 ผู้อำนวยการ คนที่ 20
พ.ศ.2541 - 2542 พ.ศ.2542 - 2546 พ.ศ.2546 - 2549 พ.ศ.2549 - 2550
       
นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ นายพิชยนันท์ สารพานิช นายอดิศักดิ์ วิไลลักษณ์ นายณรงค์ คงสมปราชญ์
ผู้อำนวยการ คนที่ 21 ผู้อำนวยการ คนที่ 22 ผู้อำนวยการ คนที่ 23 ผู้อำนวยการ คนที่ 24
พ.ศ.2550 - 2554 พ.ศ.2554 - 2558 พ.ศ.2558 - 2562 พ.ศ.2562 - 2564
       
นายสมเกียรติ ผ่องจิต
ผู้อำนวยการ คนที่ 25
พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน
       
       
       
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนโยธินบูรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1