โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
พระพุทธสุพัฒน์โยธินบูรณาภิรักษ์ฯ
 
 
       ในช่วงเวลาที่อาจารย์ถนอม ทัฬหพงศ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ กระทรวงศึกษาธิการมืนโยบายให้โรงเรียนต่างๆ มีพระพุทธรูปประจำโรงเรียน สำหรับนักเรียนและครูอาจารย์กราบไหว้บูชา เพื่อเตือนสติ ให้ระลึกนึกถึงพระอยู่เสมอ ประจวบกับในปี พ.ศ.2524 อาจารย์ถนอม ทัฬหพงศ์ ท่านปรารภใคร่จะสร้างหอพระประจำโรงเรียน เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี และเพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้วย ท่านจึงตัดสินใจเสนอเรื่องการสร้างหอพระต่อคณะกรรมการของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการทุกฝ่าย หัวหน้าหมวด หัวหน้าระดับ ในสมัยนั้น คณะกรรมการของโรงเรียนตลอดจนครูอาจารย์ นักเรียนปัจจุบัน ศิษย์เก่า นักการภารโรง แม่ค้าพ่อค้าของโรงเรียน รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนและชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน ต่างร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว บริจาคเงินและอุปกรณ์การก่อสร้างให้แก่โรงเรียนเพื่อสร้างหอพระ
       สำหรับพระพุทธรูปที่ประดิษฐานในหอพระ อาจารย์พรทิพย์ หวังชนะ และพี่น้องสกุลหวังชนะ ประสงค์จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่มารดาผู้ล่วงลับไปแล้ว จึงได้ดำเนินการสร้างพระพุทธรูปให้โรงเรียนโยธินบูรณะ โดยได้กราบทูลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก (วาสน์ วาสนเถระ) แห่งวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถึงวัตถุประสงค์ของการสร้างพระพุทธรูป พระองค์ทรงเมตตารับเป็นองค์อุปถัมภ์ในการสร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียนโยธินบูรณะ โดยเสด็จเป็นองค์ประธานในการประกอบพิธีเททอง ที่โรงหล่อ "ไตรสรณาคม" หลังวัดวิเศษการ เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2524 เวลา 06.30 น. และประทานนามว่า "พระพุทธสุพัฒน์โยธินบูรณาภิรักษ์ จั่น หวังชนะ อุทิศสักการะศรีมุนินทร์" ที่องค์พระจารึก "พระพุทธสุพัฒน์โยธินบูรณาภิรักษ์" อยู่ด้านหน้า ส่วนด้านหลังองค์พระจารึกชื่อ "จั่น หวังชนะ อุทิศสักการะศรีมุนินทร์"

       พระพุทธสุพัฒน์โยธินบูรณาภิรักษ์ลักษณะพระพุทธรูปเป็นปางมารวิชัย แบบสุโขทัย หน้าตักกว้าง 20 นิ้ว สูง 38.8 นิ้ว ซึ่งใช้เวลา 6 เดือน 5 วันจึงเสร็จเรียบร้อย สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงพระเมตตาเสด็จมาประกอบพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธสุพัฒน์โยธินบูรณาภิรักษ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนโยธินบูรณะ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2524 นับตั้งแต่นั้นมาที่พระพุทธสุพัฒน์โยธินบูรณาภิรักษ์ฯ สถิตดำรงเป็นที่เคารพสักการะ เป็นมิ่งขวัญและที่พึ่งทางใจของชาวโยธินบูรณะทุกคน

  
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนโยธินบูรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1