โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  คณะผู้บริหารโรงเรียน     
 
นายอดิศักดิ์ วิไลลักษณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ
 
นายอัชลิต พัฒคุ้ม นางดารารัศมิ์ ศรีวิลัย นายเขษมชาติ อารีมิตร นางวรินพร เจริญแล้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารการเงิน สินทรัพย์ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
และงานบุคคล
       
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนโยธินบูรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1