โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 

 
วิสัยทัศน์ (Vision)

  "มุ่งสู่สากล ดำรงตนอย่างไทย มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

 
พันธกิจ (Mission)
  1.พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสู่ระดับสากลสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
  2.ส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
  3.เสริมสร้างและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม วิถีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทยและมีความพอเพียง
  4.พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาลตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
  5.ส่งเสริมบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
  6.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน( Uniqueness )

"โยธิน...ถิ่นคนดี"

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน( Identity )

" คนดีศรีโยธิน"

 

เป้าประสงค์ของโรงเรียน (School Goals)

  1.จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและบูรณาการให้เข้ากับวิถีพุทธ เศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นกระบวนการคิด อย่างเป็นระบบ
  2.นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการทัดเทียมมาตรฐานสากล มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
  3.นักเรียนมีคุณลักษณะคุณธรรมนำความรู้บนพื้นฐานความเป็นไทยและวิถีความพอเพียงตามอัตลักษณ์โรงเรียน
  4.สถานศึกษามีระบบการบริหารที่มีคุณภาพตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
  5.บุคลากรในสถานศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างมีคุณภาพ
  6.การมีส่วนร่วมของทุกภาคของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา
กลยุทธ์โรงเรียน (Strategy)
  1.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  2.พัฒนาคุณภาพนักเรียน
  3.จัดการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้บนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
  4.พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาลตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
  5.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  6.การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
 
นโยบายโรงเรียนโยธินบูรณะ ปี 2556
  1.ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาทุกด้าน เพื่อความพร้อมเป็นสถานศึกษาศักยภาพสูง (Premium School)
  2.ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย
  3.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างครบวงจร
  4.ส่งเสริมการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล
  5.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการบูรณาการ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และเพิ่มทักษะการอ่าน ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
  6.พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธและน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
  7.ประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเป็นเลิศทุกด้าน
  8.ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล
  9.ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อติดตามแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  10.บริหารงบประมาณอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับโรงเรียน
ภาพความสำเร็จ ( Success)
   ผู้เรียน : ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อันหมายถึง เป็นคนเก่ง สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความเป็นเลิศทางวิชาการ รักการอ่านและการค้นคว้า เป็นคนดีมีคุณธรรม มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข ตามแนววิถีพุทธ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสืบสานวัฒนธรรมไทยได้อย่างถูกต้อง ภายใต้บริบทของสังคมโลกใหม่ มีศักยภาพและความสามารถระดับสูงในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อสร้างความรู้และนำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์
    ครู : ครูมีการพัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ในการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีทักษะการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน สื่อนวัตกรรม มีการวัดและประเมินผลและสร้างเกณฑ์ประเมินผลอย่างหลากหลายและนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในการจัด การเรียนการสอน
    ผู้บริหาร : ใช้หลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการ มีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ในการพัฒนางานในเชิงรุกเพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
    โรงเรียน : เป็นโรงเรียนชั้นนำที่มีคุณภาพระดับโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard) มีเอกลักษณ์เด่นชัด เป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการฯภาคภาษาอังกฤษ (English Program) และโครงการหลักสูตรนานาชาติ (International Programme) และเป็นต้นแบบโรงเรียนวิถีพุทธ (โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ) และเป็นสถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
    ผู้ปกครองและชุมชน : ศรัทธา เชื่อมั่นในคุณภาพให้การยอมรับ มีความรู้สึกผูกพันและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของโรงเรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ

  1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  2. ซื่อสัตย์สุจริต
  3. มีวินัย
  4. ใฝ่เรียนรู้
  5. อยู่อย่างพอเพียง
  6. มุ่งมั่นในการทำงาน
  7. รักความเป็นไทย
  8. มีจิตสาธารณะ
 
สมรรถนะของผู้เรียน
  1. ความสามารถในการสื่อสาร
  2. ความสามารถในการคิด
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
  4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
  5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
  
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนโยธินบูรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1