โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 

 
วิสัยทัศน์ (Vision)

"เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
มีความรู้ คู่คุณธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย สืบสานปณิธานเศรษฐกิจพอเพียง"

 
เอกลักษณ์ (Uniqueness)

  "โยธิน...ถิ่นคนดี"

 
อัตลักษณ์ (Identity)

  "คนดี ศรีโยธิน"

 
พันธกิจ (Mission)
  1.พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2.พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
  3.ส่งเสริมนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการมาตรฐานระดับสากล
  4.เสริมสร้างและปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีเหตุผล สร้างตนให้มีภูมิคุ้มกัน บนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย
 

ประเด็นยุทธศาสตร์( Strategic )

  1.จัดระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2.พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
  3.สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
  4.ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
  5.ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพ กล่าวคือ เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม คิดดี มีเหตุผล และสร้างตนให้มีภูมิคุ้มกัน มุ่งมั่นจิตอาสา
 

กลยุทธ์( Strategy )

   กลยุทธ์ 1

   1.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยหลักธรรมาภิบาลและระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   1.2 ส่งเสริมนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการจัดการความรู้

   กลยุทธ์ 2.1

   2.1.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
   2.1.2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล

   กลยุทธ์ 2.2

   2.2.1.พัฒนากระบวนการและการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
   2.2.2 สนับสนุนการจัดระบบป้องกัน รักษาและซ่อมบำรุงสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย
   2.2.3 พัฒนาและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
   2.2.4 เปิดโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
   2.2.5 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม
   2.2.6 ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของนักเรียนอย่างรอบด้าน ทั้งด้านอารมณ์ สังคมและมีสุนทรียภาพ

   กลยุทธ์ 3.1

   3.1.1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานระดับสากล
   3.1.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและคุณลักษณะของนักเรียนตามมาตรฐานระดับสากล
   3.1.3 สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนให้สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ

   กลยุทธ์ 4.1

   4.1.1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและอุปนิสัยพอเพียง
   4.1.2 สนับสนุนการเสริมสร้างคุณลักษณะความรู้คู่คุณธรรม

   กลยุทธ์ 4.2

   4.2.1 สนับสนุนการนำวิถีพุทธและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้
   4.2.2 เสริมสร้างการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย
   4.2.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
 

นโยบายโรงเรียนโยธินบูรณะ (Policy) ประจำปีการศึกษา 2562

  1.ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมภิบาลและระบบคุณภาพ
  2.บริหารงบประมาณอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับโรงเรียน
  3.พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
  4.เร่งรัดการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย
  5.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  6.พัฒนาคุณภาพการศึกษาเน้นการบูรณาการ การพัฒนาทักษะ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21
  7.พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีศักยภาพให้สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ
  8.พัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย
  9.พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีอุปนิสัยพอเพียง บนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย
  10.พัฒนาครูให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
  11.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
แผนงานของโรงเรียน (School Planning)
  แผนงานที่ 1 จัดระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  แผนงานที่ 2 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
  แผนงานที่ 3 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
  แผนงานที่ 4 พัฒนาคุณภาพนักเรียน
  แผนงานที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
  แผนงานที่ 6 ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
  แผนงานที่ 7 เสริมสร้างและพัฒนานักเรียนให้ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย
  แผนงานที่ 8 พัฒนาและเสริมสร้างขวัญกำลังใจครู และบุคลากรทางการศึกษา
  แผนงานที่ 9 พัฒนาและซ่อมบำรุง อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและวัสดุอุปกรณ์
 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน (School goals)
  1.โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมการคิดริเริ่ม และสร้างนวัตกรรม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
  2.โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยหลักธรรมาภิบาล และระบบคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล
     บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3.โรงเรียนสามารถจัดหลักสูตรที่หลากหลาย ตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพความต้องการของผู้เรียน
     ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานระดับสากล
  4.โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามมาตรฐานระดับสากล
  5.โรงเรียนพัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมครู และนักเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
  6.นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ
  7.นักเรียนเป็นคนดี เก่ง มีความสุข มีอุปนิสัยพอเพียงมีความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย มุ่งทำงานเพื่อสังคม
  8.ครูและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถใช้เทคโนโลยีและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
  9.ครูได้รับการพัฒนาความรู้ เจตคติ ทักษะปฏิบัติให้มีศักยภาพสูง
  10.องค์กรทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกให้ความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
   มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
         1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
         2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
         3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
         4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
         5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
         6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
         1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
         2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
         3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
         4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
    2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
    2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
    2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
    2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
    2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
    2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
    3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
    3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
    3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
    3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
  
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนโยธินบูรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1