โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 

 
วิสัยทัศน์ (Vision)

"เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
มีความรู้ คู่คุณธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย สืบสานปณิธานเศรษฐกิจพอเพียง"

 
เอกลักษณ์ (Uniqueness)

  "โยธินถิ่นคนดี มีคุณธรรม เลิศล้ำทางภาษา ก้าวหน้านวัตกรรม"

 
อัตลักษณ์ (Identity)

  "ลูกโยธิน มารยาทดี มีวินัย ใจสุจริต มีจิตอาสา"

 
พันธกิจ (Mission)
  1.พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2.บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทั้งระดับชาติและระดับสากล
  3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้สามารถประยุกต์ใช้วิธีการและนวัตกรรมการเรียนการสอน
    เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามศตวรรษที่ 21
  4.พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน มีทักษะการคิด การใช้เหตุผล กระบวนการเรียนรู้ ความสามารถด้านวิชาการ กีฬา อย่างเต็มศักยภาพ
  5.ปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในระบอบการปกครองประชาธิปไตย
  6.เสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตอาสา
  7.จัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

ประเด็นยุทธศาสตร์( Strategic )

  1.จัดระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2.พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
  3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ มีทักษะความเชี่ยวชาญทางวิชาการ นวัตกรรมการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21
  4.สนับสนุนการจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน เน้นผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์
    สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5.จัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) การลงมือปฏิบัติ เกิดประสบการณ์จริง ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
    เพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองของผู้เรียน
  6.ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างตนให้มีภูมิคุ้มกัน
    มุ่งมั่น จิตอาสา พัฒนาสู่พลโลกอย่างมีความสุข
  7.สนับสนุนจัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

กลยุทธ์( Strategy ) YGPA Model

   กลยุทธ์ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิฃาการ สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและระดับสากล (Genius)

   โครงการ 1.1 ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
   โครงการ 1.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร   
   
   โครงการ 1.3 พัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานสากล
   โครงการ 1.4 พัฒนาทักษะในการทำงาน

   กลยุทธ์ 2 บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ พัฒนาชุมชน สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และสื่อนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้งครูและผู้เรียนในทุกมิติ (good management)

   โครงการ 2.1 พัฒนาวิชาการ
   โครงการ 2.2 พัฒนาครูและบุคลากร
   โครงการ 2.3 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
   โครงการ 2.4 พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
   โครงการ 2.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา

   กลยุทธ์ 3 จัดหลักสูตร จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย กับหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานสู่การอาชีพ ยกระดับมุ่งสู่โรงเรียนชั้นนำ (Great)

   โครงการ 3.1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP)
  
โครงการ 3.2 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาภาคภาษาอังกฤษ (EP) และนานาชาติ (IP)
   โครงการ 3.3 โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
   โครงการ 3.4 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ OBECQA
   โครงการ 3.5 สถานศึกษาต้นแบบในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี/ท้องถิ่น

   กลยุทธ์ 4 พัฒนาผู้ัเรียนให้เป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม มีความรู้ มีอุปนิสัยพอเพียง และมีความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย (Gentlemen&Ladies)

   โครงการ 4.1 เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
   โครงการ 4.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมตามที่สถานศึกษากำหนด
   โครงการ 4.3 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
   โครงการ 4.4 โรงเรียนสีขาว

   กลยุทธ์ 4.1

   4.1.1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและอุปนิสัยพอเพียง
   4.1.2 สนับสนุนการเสริมสร้างคุณลักษณะความรู้คู่คุณธรรม

   กลยุทธ์ 4.2

   4.2.1 สนับสนุนการนำวิถีพุทธและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้
   4.2.2 เสริมสร้างการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย
   4.2.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน (School goals)
   1. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมการคิดริเริ่ม และสร้างนวัตกรรม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
   2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยหลักธรรมาภิบาล และระบบคุณภาพตาม มาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   3. โรงเรียนสามารถจัดหลักสูตรที่หลากหลาย ตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพความต้องการ ของผู้เรียน ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานระดับสากล
   4. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่มีคุณภาพในรูปแบบที่ หลากหลายตามมาตรฐานระดับสากล
   5. โรงเรียนพัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมครู และนักเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
   6. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ
   7. นักเรียนเป็นคนดี เก่ง มีความสุข มีอุปนิสัยพอเพียงมีความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย มุ่งทำงานเพื่อสังคม
   8. ครูและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถใช้เทคโนโลยีและ เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
   9. ครูได้รับการพัฒนาความรู้ เจตคติ ทักษะปฏิบัติให้มีศักยภาพสูง
   10. องค์กรทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกให้ความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ของโรงเรียน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
   มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
         1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
         2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
         3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
         4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
         5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
         6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
         1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
         2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
         3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
         4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
    2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
    2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
    2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
    2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
    2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
    2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
    3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
    3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
    3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
    3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
  
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนโยธินบูรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1