โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  ข่าวสำหรับครู เจ้าหน้าที่  


 [30 ธ.ค. 2564]
ประกาศโรงเรียนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)   [เข้าชม 727]
 [07 ก.ย. 2564]
คำสั่งจ่ายเงินตามโครงการฯ วันที่ 9-11 ก.ย.64   [เข้าชม 715]
 [20 เม.ย. 2564]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียนโครงการพิเศษ (EP, SMP) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 720]
 [10 เม.ย. 2564]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 720]
 [09 เม.ย. 2564]
คำสั่งให้ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรปฏิบัติหน้าที่ช่วงปิดภาคเรียน   [เข้าชม 719]
 [09 เม.ย. 2564]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครองโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ม.4   [เข้าชม 721]
 [14 ส.ค. 2563]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินเรียนฟรี   [เข้าชม 719]
 [14 ก.ค. 2563]
ตารางการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางฯ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด   [เข้าชม 720]
 [17 มิ.ย. 2563]
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   [เข้าชม 715]
 [20 พ.ค. 2563]
เอกสารงานหลักสูตรและการสอน กลุ่มบริหารวิชาการ   [เข้าชม 715]
 [01 มี.ค. 2563]
แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2562   [เข้าชม 714]
 [05 ก.พ. 2563]
ผลการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก 2562   [เข้าชม 714]
 [05 ก.พ. 2563]
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในภายนอกฯ   [เข้าชม 714]
 [05 ก.พ. 2563]
รายงานสรุปแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563   [เข้าชม 715]
 [05 ก.พ. 2563]
แบบรายงานการใช้งบประมาณ ปีการศึกษา 2563   [เข้าชม 714]
 [05 ก.พ. 2563]
แบบฟอร์มเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2563   [เข้าชม 715]
 [05 ก.พ. 2563]
ตารางแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2563   [เข้าชม 715]
 [17 ธ.ค. 2562]
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ   [เข้าชม 716]
 [14 มิ.ย. 2562]
คำสั่งที่ 124 2562 คณะกรรมการดำเนินงานเลือกตั้ง   [เข้าชม 714]
 [30 พ.ค. 2562]
คำสั่งที่ 115 2562 แต่งตั้งครูปฎิบัติหน้าที่เวร   [เข้าชม 713]

  รวมข่าวสำหรับครู เจ้าหน้าที่ทั้งหมด 54 ข่าว 3 หน้า : 1 [2][3] หน้าต่อไป >>
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี