โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
สำรวจความประสงค์การฉีควัคซีน Pfizer ของนักเรียน
  รายละเอียด ::
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 ได้รับการฉีดวัคซีน Pfizer เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนนั้น โรงเรียนโยธินบูรณะจึงขอให้ผู้ปกครองทำการกรอกข้อมูลและแนบเอกสารหลักฐานในแบบสำรวจ ภายในวันที่ 19 กันยายน 2564
 
 
  ไฟล์ประกอบ ::
 
   ผู้ประกาศ :: ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี
วันที่ :: 16 ก.ย. 2564  เวลา 22:07:09
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี