โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
คู่มือแนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติตน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนโยธินบูรณะ 1-2563
  รายละเอียด ::
คู่มือแนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติตน
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ของโรงเรียนโยธินบูรณะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 
 
  ไฟล์ประกอบ ::
 
   ผู้ประกาศ :: สไบทิพย์ เพชรพันธ์
วันที่ :: 30 มิ.ย. 2563  เวลา 14:53:06
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี